قرآن متکلم و جهان مخاطب

تذکر : این مضمون با دارا بودن اهمیت بلند و بالا بار دوم در سایت تحلیل به نشر رسید.قرآنکریمQu
نویسنده : داکتر محمدلله صخره
تاریخ انتشار باردوم :09.06.2020

دیر زمان قبل عادت داشتم که هر صبح اخبار جهان را از بخش عربی رادیوی مونت کارلو بشنوم رادیوی مذکور قبل از اخبار برنامهء را به زبان های مختلف منجمله عربی و فارسی زیر عنوان ساعت اصلاح پخش میکرد که مختص به بیان اموزه های دین عیسوی و دعوت به ان بود. بار ها از مبلغ عیسوی ظاهرا ایرانی در کنار ذم و قدح اسلام نیز میشنیدم که این مطلب را به عبارت های مختلف تکرار میکرد که مخاطب قران أعراب اند و محمد ص اعراب را مکلف به قبول اسلام میشمرد و غیر اعراب که مسلمان شده اند سفاهتی بیش نکرده اند و در چیزی بینی زده اند که برای ایشان نبود واینک که عیسی مسیح فضل نموده راه صلاح انان استماع به این “برنامهء اصلاح” است تا ترک اسلام گویند و رضای مسیح را دریابند و رستگار شوند.
در سایهء انتشار رسانه های مرئی و سمعی و کتبی چنین داعیه ولو که زیر هر عنوانی باشد بر زبان غیر مبلغین عیسوی نیز رشد یافته است علل و انگیزهء ان باشد بجایش ولی با عبور نظری بر استدلال طائفهء که پیشه ور این ادعا اند دریافتم که این طائفه در بیان ادعای خود دو نوع استدلال کرده اند یکی استدلال عمومی که مبتنی است بر انچه که انرا میتوان بحث آفاقی نامید. در بحث افاقی “حابل و نابل” از سوی مستدل خلط میشوند و مقولات این و ان به عاریت گرفته میشود و معجونی در قالب دلیل ارایه میشود و ممکن برای اثبات مدعا مفید باشد و ممکن هم نباشد .رد و نقض چنین بحث افاقی با بحث افاقی متقابل صورت میگیرد و چون دائرهء بحث های افاقی بسیار وسیع اند و مشتمل بر اطلاعات و مقایسات و اقتباسات اند داوری بر مبنای ان از زبان تا زبانی و از قلم تا قلمی فرق میکند. در این عرصه کتاب های بسیاری را اسلامیان از وجود خالق تا هدف خلقت وعبثیت اعتراف به وجود خالق و سپس قطع تعلق او به مخلوق, و ظهور انبیاء و خواص انبیاء و لوازم نبوت ووفرق ان ازمدعیان قدرت وبشارت نبی به نبیی بعدی وبالآخره ختم نبوت و بالآخره شاخصه های حق و لزوم اتباع مذهب حق و اینکه حق واحد است نه متعدد ولو که انسان در دام ظن تعدد ان بیفتد و کیفیت معذوریت انسان و عدم معذوریت انسان در چنین ظن, نوشتند و این نوشته ها را بطور متناثر یعنی پراگنده از دائرة المعارف کتب اسلامی اینجا و انجا میتوان دریافت. Continue reading

آزادی

نویسنده: عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 11.05.2020فریاد آزادی
تذکر: این مرقومه باز سازی مضمونی ادبی وفلسفی من است که تقریباً حدود 30 سال قبل به رشتۀ تحریر در آمده بود ، پس از تلاش‌ها و جستجو ها نیمی از آنرا بلاخره از طریق برادر معزز و فعال در عرصۀ حقوق و صلح برادر صدیق منصور انصاری بدست آوردم و نیمی از آنکه از دسترسی من بیرون است در یک آرایش نو واژه‌ها و جملات با حفظ محتواء که در ذهن داشتم ، باز سازی کردم و خدمت علاقه‌مندان تحلیل ارائه میدهم. Continue reading

نگاهی بر نقد تفکر تاریخی دین و صور بلندی بنام روشنفکری دینی

ترکیز بر اهم نکات مقالات برخی مدعیان روشنفکری دینی در نقد اینکه وباء ( در زمان ما : کرونا ) تأثر دوسویه دارد کوانتم
یعنی رحمت و عذاب بودن آن در رابطه با اسلام یا ایمان و کفر
نویسنده و نقاد: عبدالبصیر صهیب صدیقی
بخش دوم:
تاریخ انتشار : 15.04.2020
بر برخی نکات یاداشت شده و برگرفته از افکار و ذهنیت های مدعیان روشنفکری دینی از این صفحه و آن صفحه که به شکل فهرستی تنظیم شدند ، بحث در حد کفاف طرح ریخته شد ودر شکل و صورت بخش اول تقرر حضوری اش را در خانوادۀ رسانه‌های انترنیتی تثبیت کرد و بحث بر برخی نکات دیگر ، ازنکات یاداشت شده مطابق فهرست به بخش دوم مؤکول شد . در یک جمع‌بندی منسجم‌تر و کلی‌تر بر ذهنیت و افکار مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما ، مطابق با نکات فهرست شده از ذهنیت و افکار مدعیان روشنفکری دینی سه عرصه نمایان و هویدا است که این عرصه ها عبارتند از:
1. عرصۀ کلامی که نوعی رابطۀ ارگانیک با فلسفه دارد.
2. عرصۀ حدیثی و روائی.
3. عرصۀ عرفانی در رابطه با ساینس ( با چاشنی فزیک کوانتم )
عرصۀ کلامی و فلسفی دیدگاه مدعیان روشنفکری دینی به حد کفاف و مقتضی در بخش اول پرداخته شد ، بحث بر عرصۀ حدیثی و روایی و عرصۀ عرفانی با چاشنی فزیک کوانتم و به انظمامیت درآوردن این دو عرصه در بخش دوم طرح ریخته شد و وعده داده شد .
مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما در قطار ساختن و ردیف کردن واژه‌ها و لغت‌ها مهارت زیاد دارند و واژه ها را در سخن گفتن های شان ، در اسناد نوشتاری شان چنان بکار می‌برند که برخی از کم سوادی و کم دانی فکر می‌کنند یا گمان می‌برند که این مدعیان روشنفکری دینی مشعل های نورانی کوی و برزن معرفت اند و می‌توان دست در دست آن‌ها داد و بر تاریکی ها چیره شد .
با کمی تأمل هر کم خوان و کم سواد هم می‌تواند که بر عوج و کجی افکار این‌ها و متضاد اندیشی این مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما پی برند و شارلتان بازی‌های شانرا در بازی باکلمات و واژه‌ها دریابند.
همانگونه که در بخش اول این عنوان یک نقد کارا به انظمامیت رسید ، در بخش دوم این عنوان نیز قصد و آهنگ این شد تا با یک نقد علمی و اثر گذار نشان دهیم که در تاریکستان جهان مشعلداران و چراغ بدستان کیانند و پاسبانان تاریکی ها و تاریک نشینان کیانند . Continue reading

{مکثی بر یک مقاله} ( در رابطه با رحمت و عذاب وباء )

نویسنده و نقاد : داکتر محمدالله صخرهکرونا
تاریخ انتشار : 12.04.2020

الحمد لله والصلوة والسلام علی رسول الله
مقالهء را زیرعنوان” آیا کرونا رحمت الهی است” ازیکی صاحب قلمان محترم خواندم که البته در این باب بویژه درجامعهء افغانی بسیار گفته ونوشته شده است، ولی از اینکه نویسندهء محترم هم صاحب منصبِ رفیع دپلماسی اند وهم دارای ثقل فرهنگی در گوش مسند نشین قدرت اند،وهم از اینکه در نوشتهء خود نتیجهء کوبنده وعصمت شکنندهء را مترتب ساخته اند که معقول نیست،لازم دیدم ازکنارمقالهء مذکور بی التفات نگذرم ونکاتی را زیرعنوانِ ملاحظات تذکر دهم.تا به تعبیر مولوی لبیکی به صدای حقِّ مغدور باشد:
تو مرا چون برّه دیدی بی شبان
تو گمان بردی ندارم پاسبان.
از اینکه مقالهء مذکور در ارایهء مقصود خود ماهرانه قالب کاری شده است خوانندهء فاقد المطالعه یا ناقص المطالعه از لابلای ان به اعتقاد اسلامی چنان میبیند که بار دوشی باشد چه رسد به اینکه خوانندهء مذکور همت کند وکمر مقایسه بربندد و خصائص توحید اسلامی را که سرامد ادیان است ومفاهیم ارزشمند اسلامی را که ضامن ترُفع انسان از تنزل در بهیمیت است درک کند. Continue reading

نگاهی بر نقد تفکر تاریخی دین و صور بلندی بنام روشنفکری دینی

ترکیز بر اهم نکات مقالات برخی مدعیان روشنفکری دینی در نقد اینکه وباء ( در زمان ما : کرونا ) تأثر دوسویه دارد یعنیگ گ گ رحمت و عذاب بودن آن در رابطه با اسلام یا ایمان و کفر.

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 11.04.2020
بخش اول :

این روز ها که ویروس کرونا و شیوع مرض زائی این ویروس سراسر جهان را درنوریده و یک آسیب جهانی را رقم زده است که این آسیب بیشتر از همه صحت و سلامتی انسان‌ها را در وسعت بسیار زیاد و گسترده تحت تأثیر قرار داده و در حد تقریباً 2 فیصد مرگ و میر ها را به حیث یک پدیدۀ محسوس و غیر قابل انکار در برابر دید علمی و دید انسان قرار داده است که بشریت خود در برابر شیوع این ویروس و بیماری نأشی از آن به عجز تمام زانو زده است.
اثرات آن در اجتماع هم محسوس است و آن اینکه جنب و جوش اجتماعی در باهم بودن‌ها به عنوان یکی از تدابیر مهار کننده در سراسر جهان مختومه اعلان شده است ، سیستم تعلیمی در خانه ها محصور شد ، اثرات بد آن بر سیستم افتصادی جوامع بشری همانقدر برجسته و چشمگیر است که در عرصۀ صحت و یا هم شاید هم زیاد تر ازآن زیرا جهان به یک بحران جدی اقتصادی مواجه است که نه مسلمان و نه غیر مسلمان نه مسیحی و نه هم یهودی ، نه فقیر و نه امیر و نه دارا بی تأثیر مانده اند و یا می‌مانند .
در چنین اوضاع و احوال همیشه دیده می‌شود و دریافته می‌شود که دین ستیزان علیه و بر ضد تعلیمات دینی و اعتقادات دینی در محکمۀ بنام عقل اقامۀ دعوا می‌کنند و با فراهم سازی شهودی از جنس و نوع و فصل ماتریالیزم و دلایل پینه و وصله از ساینس ، دین و اعتقاد دینی را به صورت کل محکوم می‌کنند که عمده هدف دین ستیزان جوامع شرقی دین مقدس اسلام است و این حالات را شرایط مساعد و خوب برای طرد اعتقادات و باور های دینی میداندد و لحظۀ را هم در این تلاش از دست نمی دهند. درین بحبوبه شیپورها و صور های دیگر به گوشها می‌رسند که خود را روشنفکری دینی می‌خوانند و گویا بر حال زار دین دل می سوزانند و از دین دفاع می‌کنند تا هم دین ستیزان را مجاب کنند و هم به گفتۀ خود شان باورمندان سنتی دین را مجاب سازند.
در این گیرودار بنده هم به عنوان یک نویسنده که از محیط وپیرامون خود تأثر می‌پذیرم ، با مواضع و طرز فکر مشخص دینی خود قدم به عرصۀ دلایل گذاشتم تا با نقد دیدگاه‌های همدیگر گفتمان دینی را بارور سازیم. Continue reading

بیان مستطاب درفرق نقاب وحجاب

نوشته: شیخ یوسف قرضاوی
ترجمه از عربی:داکتر محمد الله،صخره
تاریخ انتشار : 01.03.2020

ملاحظه:انچه بین این علامه{ }نوشته شده است از اضافات خود مترجم است نه متن.گ.م
—–
پاسخ مُشرّح ومفصل شیخ یوسف قرضاوی در بارهء شکلِ حجاب.
سؤال:
درخصوص این مسئله که آیا نقاب ازمنظورِ شرعی واجب است یا بدعت است؟ سؤالی برای فضیلت مآب شیخ قرضاوی تقدیم گریده است و ایشان بتاریخ جمادی اول 1416ه اکتوبر 1995 م در پاسخ به ان سؤال چنین جواب داده وقبل از ان چنین ارایه داشتند:
من میدانم جدال درهمچو موضوعات به یک مقاله یا به یک بحث یا حتی تألیف یک کتاب پایان نمی یابد،وتا زمانیکه اسباب وعلل اختلاف موجود باشد اختلاف میان مسلمانان مخلص ومتدین نیز ختم نمیشود.
اما سؤالی که فرستاده شده است چنین است:
آنچه دربابت نقاب ودفاع ازان درمقابل انانیکه انرا بدعت وارد شده در دین شمردند نوشتید،وبیان داشتید که پوشیدن نقاب یک رأی موجود درفقه اسلامی میباشد،واین بیان شما به نفع زنان نقاب پوش تمام شد گرچند که رأی شخصی شما طرفداری از نقاب نبوده است.
اکنون ازشما میخواهیم تاهمانطورکه زنان نقاب پوش را انصاف کردید، زنان حجاب پوش را نیز کنید،زیرا خواهران نقاب پوش بارها بر ما زنان چادرپوش حمله میبرند وحجاب مارا ناقص میشمارند ومارا شریک درفتنه وسهیم درآفت جامعه میشمارند،تا جائیکه از این حمله شما نیز مصون نماندید، چونکه رأی شخصی شما ترجیح حجاب برنقاب بود،همانطور که رأی شیخ محمد غزالی نیز موافق رأی شما بود وبدینسان ایشان نیز به نوبهء خود از سوی بعضی مشائخ خلیج مورد طعن قرارگرفتند.
آرزو داریم مارا به کتاب خود “حلال وحرام” وکتاب “فتاوای معاصر” ارجاع ندهید، زیرا ما خواهان توضیح بیشتر در این موضوع هستیم،تا شکِّ ما به یقین عوض گردد.
با احترام:جمعی از دختران حجاب پوش. Continue reading

اشک داغ ایغور های مسلمان برگونۀ خونین تاریخ معاصر

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette 31.12.2019
مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 31.12.2019Ui

اطفال مهاجر ایغوری ها دور از پدران و مادران شان در استانبول ترکیه :
مدرسۀ در حومۀ شهر استانبول جای نادر که اطفال مهاجر ایغوری در آن زبان و کلچرشانرا یاد می گیرند.
این مرسه ، اما برای چندین نفر به یک دارالیتام تبدیل شده است.

اطفالیکه از سرکوب مسلمانان در ایالت شمال غربی چین توسط حکام چین فرار کرده اند ، برخی از والدین این اطفال فکر می کنند که باز گشت برای دیدار با فامیل و یا به منظور تجارت ایمن و دور از خطر است، فقط در یک در یک شبکۀ سایه ای آموزش مجدد ناپدید می شوند که از آنجا هیچ ارتباط و کمونیکیشن مجاز نیست.
به گفتۀ حبیب الله کازونی مدیر مدرسه ، از صد 100 دانش آموز ، 26 نفر آن در تعذیبگاه های رژیم سفاک چین یکی از والدین خود را از دست داده اند و 7 نفر آن هردو پدر و مادرشانرا از دست داده اند.
فاظمۀ نه 9 ساله خاطرات مبهمی از وطنش و هم پدرش دارد. Continue reading

تغییرات آب و هوا

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette
مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 27.12.2019
w.ch

تغییرات آب و هوا در سال جاری 15 فاجعۀ به ارزش 1 ملیارد$ را سبب شده است.
حد اقل 15 حادثه با تغییر آب و هوا امسال ربط و بستگی دارند که خسارۀ ناشی از این حوادث بالغ بر 1 ملیارد $م شود.
7 موردحادثه از این دست به 10 بلیون $ بالغ می گرد. این خبر را برتش چارتی کریستن اید British charity Christian Aid روز جمعه اعلام کرد.
امسال دومین سال گرم در تاریخ اقلیمی به ثبت رسیده است و هریک از حوادث با تغییرات آب و هوا ربط و بستگی دارد.
گرمی هوا که نأشی از تغییرات آب و هوا است ، در گوشه گوشۀ جهان در سال 2019 حادثه بوجود آوده است ، از افریقای جنوبی تا امریکای شمالی، از استرالیا و آسیا تا اروپا، سیلاب ها ، توفان ها و آتش سوزی ها نتایج این تغییرات آب و هوا اند . Continue reading

{ کوتاهی در بارهء إعدام. بستر شرعی و حقوقیی آن}

نویسنده : داکتر محمدالله صخره

تاریخ انتشار :15.04.2019

این مقاله برای مشتغلین فقه وحقوق مفید خواهد بود.وهرگونه نشرِ کاملِ ان مجاز است.اعدام

وبه نستعین.

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا) و نکشید نفسی را که حرام گردانیده است خدا مگر به حق,و کسیکه مظلوم کشته شود پس به تحقیق گردانیدیم از برای ولییِّ وی زبر دستیی را, پس اسراف نکند در قتل,بیشک او یاری داده شده است..سورهء اسراء آیتِ 33.

دلالت های این آیت :این آیتِ مبارکه نصّ صریح در بابت تجویزِ اعدام است. اما این تجویز, مطلق نیست بلکه موقوف به خواهش ولیی دمِ مقتول است.

همچنان فرق بین قصاص واعدام در صلاحیتِ تنفیذ است.آنگاه که دولت متصدی تنفیذِ قصاص گردد اعدام نامیده میشود, در کنار اینکه گنجانیدنِ جرائم سیاسی در ضمن مجازاتِ مستحقِ مرگ و تقنینِ آن و درجِ ان در مُدَوَّنَه های جزائی, کلمهء اعدام را اعم از قصاص ساخته است. Continue reading

انکار سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم

نقدی بر موضع گیری انکار حیثیت شرعی و قانونی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ( سنت )

 نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی ( تحقیقی بر استناد متون معتبر دینی )

بخش دوم و پایانی

تاریخ انتشار : 25.02.2019M N

باز هم به یک واقیعت باید توجه داشت و آن اینکه ، متن یا الفاظ قرآنکریم متواتر و متفق علیه اند و اما قرآنکریم بدون در نظر داشت ظوابط و معیار های که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین فرموده اند  ( سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم  در عرصۀ اعتقادات ، عبادات  اخلاق ، قانون و احکام ) و به دور از  دلالت های که بر لغت شناسی یا فیلولوژی ابتناء دارند و به دور از اکتشافات  ساینتفیک علمی آنگاه که قرآنکریم بر طبیعت اشاراتی دارد ، در مواجهه با هر ذهنی مبتنی بر پیش فرض های شخصی بدون معیار و ظوابط به شمار انسانها تعبیر و تأویل شده می تواند و حتی هم لایتناهی و پایان ناپذیر .

اختلاف تأویلی از این جا نشئت می کند زمانیکه ذهن تاریخی انسان بدون معیار و ظوابط به عنوان موجود عاقل و تاریخ مند یعنی موجود تاریخی در فهم مداخله داشته باشد و این امریست اجتناب ناپذیر زیراکه یک بعد عقلی انسان بعد تاریخی آن است یعنی بعنوان پیش فرض ها از قبل داشته های تاریخی دارد و آنها را در توالی به ارث برده است یعنی اینکه فهم از هیچ آغاز نمی شود بلکه انسان متن نو را در یک مواجهۀ ذهنی با فهم قبلی خود درک می کند پس هر اندازه که سویه های فهم تاریخی متفاوت و مختلف باشند به همان سویه فهم متن نو متفاوت می باشد و برین اساس فهم های متن نو از همدیگر متباعد اند. Continue reading