توضیح مسائل ارزنده در موضوع اسلام و برده

نویسنده و محقق : داکتر محمدالله صخره

تاریخ : 06.09.2016

یکی از بغرنج ترین موضوع اخلاقی که ذهن بشر را در مرحلهء ما بعد عصر رسانس اروپایی مشغول نگه داشت

38366-Freiheitموضوع برده داری بود بعد از این دوره و همزمان با آغاز تنش های فکری میان جوامع اروپایی که هر کدامی از این تنش ها ریشه در مکاتب فکری متفاوت داشتند موضوع برده داری به عنوان “خطیئهء” که انسان معاصر باید دست از آن بشوید مطرح گردید.احساس ضد برده داری کار یکشبانه روزی نبود بلکه قبول و رد ان  میان کشمکش های سیاسی و جنگ های نظامی که بر سر حاکمیت ها و اکتشاف مستعمره ها بوقوع میپیوست قبض و بسط میافت . Continue reading