نقض رؤیای رسولانهء دکتر عبد الکریم سروش

 
نویسنده : داکتر صخره
تاریخ نشر در ویب سایت تحلیل : 10.08.2016
تصور موضوع :
مدتیست جناب دکتر سروش زیر عناوین مختلف اعتراض قدیمیی وارد بر وحی نبوی را به حیث یک تیوری  پرداز داده Al.Qاند که عنوان رؤیای رسولانه را بر ان نام گذاری نموده اند حقیقتا اعم اغلب مباحث اسلام پژوهی ایشان عناصر همین نظریهء ایشان را تشکیل میدهد گرچند که عناوین مختلفی را گاه حمل کند. از انجای که تصدیق موضوع فرع تصور ان است نتائج این نظریهء ایشان جزو اساسی تصور چنین موضوع است گرچند که  قبل از ترتب نتیجه  موضوع و محمول های در نظریهء ایشان نهفته باشد,بنا بر این نکاتی در این باب قابل تذکر است Continue reading