حرکت ایران

 

مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ : 23.08.2015

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-iran-momentum/article7566449.eceNR

یادداشت : عنوان ذکر شده بیانگر تحلیلی است در رابطه به روابط اقتصادی هند و ایران در فاز جدید روابط منطقه ئی و بین‌المللی که در روز نامۀ هندو The Hidu آنلاین به تاریخ 22.08.2015 در بخش نشر نطرات معنون به The Iran momentum

نشر شده است .

با در نظر داشت اینکه روابط اقتصادی هند و ایران و تعاملات منطه ئی هردو مملکت به نحوی به افغانستان مربوط می‌شود ، فکر کردم خالی از فایده نخواهد بود تا ترجمۀ فارسی آن مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد. Continue reading