نامۀ سر گشاده به رهبر فرهیختۀ جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجۀ افغانستان برادر صلاح الدین ربانی

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

مؤرخ : 31.01.2015

برادر ربانی ! خواستم از این طریق درد دل های ناگفته در ارتباط با وضع سیاسی و حقوقی جامعۀ ما که مظهر و نمای افکار و اندیشه های سیاست مداران فعال و در تماس نزدیک با اشکال و انواع قدرتی که مشروعیت شمول و تحریم را در سیاست و موارد حقوقی افراد جامعه به آن اختصاص داده شده است10308724_304098843126974_6031851032900770967_n Continue reading