طالبان ، نماد تضاد ادعا و عمل

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ : 12.02.2014

حکومت پاکستان پروسۀ صلحی را با تحریک طالبان پاکستان براه انداخته است که از مقدمات آن می توان درک کرد که620238-nawaz-1382303054-586-640x480 جنگ های شدید و خونریزی های مداوم نتیجۀ مختوم آن در افغانستان و پاکستان  است و طالبان با نشان دادن تضاد ادعا و عمل هم امنیت مردم پاکستان را به مخاطره انداخته  و هم عزایم نابکار شان مبتنی بر تضاد ادعا و عمل تأثیر ناگوار بر امنیت افغانستان دارد و افغانستان را بیشتر از بیش در گیر جنگ های مدهش و خانه برانداز می سازد که خونریزی های بیشماری را در پی خواهد داشت . Continue reading